NEUCA SA


Grupa powiązanych ze sobą kapitałowo firm, oferujących szereg usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Główne obszary działalności to hurtowa sprzedaż farmaceutyków do aptek, nowoczesny serwis logistyczny, usługi marketingowe i reklamowe dla rynku farmaceutycznego, własne programy partnerskie dla aptek niezależnych, usługi IT dla aptek, jak również własne produkty farmaceutyczne.Beata Korzeniewska
Dyrektor Biura PR Grupy NEUCA
Współpracę z pracownikami agencji oceniam bardzo pozytywnie, zarówno pod względem jej jakości merytorycznej, jak również zaangażowania w realizowane projektyKontakt:

AKTUALNOŚCI

NEUCA SA


NEUCA w III kwartale ze wzrostem udziałów rynkowych, wysokim poziomem zaufania klienta i stabilnymi wynikami finansowymi

• Grupa w III kwartale utrzymała najwyższy poziom wskaźnika NPS osiągnięty w poprzednim kwartale, który wyniósł 69 pkt (+11 pkt r/r). NEUCA od kilku lat prowadzi także w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z większością średnich i małych hurtowni na rynku. • Udziały rynkowe Grupy w III kwartale wyniosły 32,2%* (+0,2 pkt % r/r). W kluczowym obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły poziom 37,6%**. • Wysoki poziom zaufania do Grupy budowany w oparciu o oferowane aptekom wsparcie ma bezpośredni wpływ na sukces programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Na koniec III kwartału br. w programach uczestniczyło blisko 3300 aptek, czyli wzrost o 500 rokdo roku. • Grupa NEUCA w III kwartale osiągnęła prawie 41 mln zł zysku netto. Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, po trzech kwartałach 2021 roku, przewyższa o 13 % bardzo dobre rezultaty analogicznego okresu i wynosi blisko 143 mln zł.

więcej

Clinscience należący do Grupy NEUCA digitalizuje Badania Kliniczne poprzez inwestycję we włosko-niemiecki EXOM Group

Grupa NEUCA kontynuuje międzynarodową ekspansję w sektorze badań klinicznych. Clinscience, spółka zależna od Neuki, 14 września podpisała umowę inwestycyjną nabycia 60% udziałów technologicznego CRO (Contract Research Organization) - EXOM Group. Pochodzące z Mediolanu, od powstania cyfrowe CRO prowadzi swoją działalność w zakresie projektowania, nadzorowania oraz zarządzania Badaniami Klinicznymi w oparciu o własny zestaw ponad 20 aplikacji składających się na system Genius Suite stanowiący serce firmy. Autorskie rozwiązania umożliwiają prowadzenie i zarządzanie projektami klinicznymi w modelu “zdecentralizowanych badań klinicznych”. EXOM spodziewa się wypracowania w 2021 roku2,7 mln EUR zysku EBITDA.

więcej

W I półroczu br. NEUCA odnotowała imponującą w branży dynamikę wzrostu zysku netto bez zdarzeń jednorazowych o 26% rokdo roku, osiągając poziom 102 mln zł. W samym II kwartale zysk netto Grupy (bez zdarzeń jednorazowych) to 51,8 mln zł. W porównaniu do wyniku sprzed rokuto znacząco wyższe rezultaty – wynik został poprawiony o 65% (w II kwartale 2020 r. zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 31,4 mln zł). - Zarówno w II kwartale 2021 roku, jak i całym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty finansowe, potwierdzające słuszność realizowanej strategii rozwoju Grupy NEUCA. Na raportowane zyski miał wpływ odpis będący efektem spadku cen rynkowych maseczek ochronnych interwencyjnie zakupionych w pierwszym okresie pandemii. NEUCA oferowała wówczas maseczki aptekom w najniższej rekomendowanej dla pacjenta cenie na rynku (2,50 zł) - uzupełnia Piotr Sucharski. W I półroczu 2021 rokuw związku z dynamicznym rozwojem obszaru pacjenckiego, NEUCA wydzieliła dwa segmenty operacyjne: badania kliniczne i przychodnie lekarskie. Łączne przychody z obydwu segmentów wyniosły w ciągu sześciu miesięcy br. 132 mln zł (+64,1% r/r). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,7 mln zł (7,2 mln zł w analogicznym okresie i stanowił już 15,1% łącznego zysku EBIT Grupy bez zdarzeń jednorazowych.

• NEUCA w drugim kwartale 2021 r. poprawiła odczyt NPS z I kwartału, osiągając w tym okresie wskaźnik na poziomie 69 pkt. Grupa zachowuje pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych przez Monitor Apteczny kategoriach. • Udziały rynkowe Grupy w II kwartale wyniosły 31,4%*. W strategicznym obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły poziom 36,9%**. • Dzięki rosnącemu poziomowi zaufania do Grupy utrzymuje się wysokie zainteresowanie udziałem aptek niezależnych w programach partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Na koniec czerwca 2021 r. w programach uczestniczyło 3154 aptek. W ciągu rokudo programów przystąpiło ponad 500 nowych uczestników. • NEUCA w II kwartale br. wypracowała zysk netto bez zdarzeń jednorazowych na poziomie 51,8 mln zł, osiągając rezultat o 65% wyższy niż w II kwartale 2020. Skumulowany wynik netto (bez zdarzeń jednorazowych) I półrocza 2021 r. wyniósł 102,0 mln zł czyli został poprawiony o 26,0% r/r. • Grupa NEUCA wypłaciła 44,2 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., czyli 10 zł dywidendy na akcję.

więcej

NEUCA w I kwartale 2021 rokuosiągnęła rekordowy poziom zaufania klientów i poprawiła wysoki zysk netto z analogicznego okresu sprzed roku

• W pierwszym kwartale NEUCA uzyskała najwyższy w swojej historii wskaźnik NPS - 66 punktów. Grupa utrzymuje pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych przez Monitor Apteczny kategoriach - dystansuje duże i jednocześnie wygrywa z większością średnich i małych hurtowni. • Grupa NEUCA zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 0,7 pkt % do 31,5%*. W obszarze aptek niezależnych udziały wyniosły 36,4% (+2,4 pkt % r/r)**. • Rekordowy poziom zaufania do spółki ma wpływ na sukces programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Grupa po raz pierwszy przekroczyła liczbę 3 tys. aptek uczestniczących w programach. W okresie styczeń-marzec do programów dołączyły 183 nowe apteki. • NEUCA w pierwszym kwartale osiągnęła zysk netto na poziomie 50,2 mln zł, przewyższając bardzo dobre rezultaty wypracowane w analogicznym okresie 2020 roku(49,5 mln zł).

więcej

Skupiona na satysfakcji klienta NEUCA w 2020 rokuuzyskała najwyższe wyniki w swojej historii

• Grupa NEUCA w 2020 roku umocniła pozycję lidera, osiągając w IV kwartale 32,1% udziałów w rynku hurtu aptecznego, czyli o 2,2 pkt % więcej niż przed rokiem*. W segmencie aptek niezależnych udziały w okresie październik-grudzień 2020 roku wyniosły 36,8% vs 33,2% rok wcześniej**.
• NEUCA w 2020 roku zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11,9% do blisko 9,3 mld PLN (dynamika rozwoju rynku hurtu aptecznego w całym roku wyniosła 0,7%)*. W czwartym kwartale dynamika wzrostu sprzedaży była równie wysoka i wyniosła 12,0%, co pozwoliło osiągnąć przychody na poziomie 2,4 mld PLN.
• Rosnące zaufanie do spółki wpływa na sukces programów partnerskich. W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec grudnia ubiegłego roku uczestniczyły 2842 apteki, czyli o 24,9% więcej niż przed rokiem (niemal 33% aptek niezależnych działających w Polsce).
• Grupa w 2020 roku odnotowała najwyższy w historii działalności zysk netto bez zdarzeń jednorazowych 154,3 mln PLN (+28,7% wobec 2019 roku i ponad 60% wobec 2018 roku). W samym IV kwartale Grupa wypracowała 27,9 mln PLN zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 roku. • Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 10 PLN na akcje, czyli o 15,6% więcej niż przed rokiem. Łącznie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku NEUCA może przeznaczyć ponad 44 mln PLN.

więcej

Pratia z Grupy NEUCA wzmacnia pozycję lidera w Europie, inwestując w największą sieć ośrodków badawczych w Bułgarii

Pratia kontynuuje europejską ekspansję, tym razem inwestując w Bułgarii, która jest jednym z kluczowych rynków dla obszaru badań klinicznych w Europie. Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy NEUCA obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach. To czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, która prowadzi ponad 500 badań klinicznych rocznie.

więcej

NEUCA inwestuje w TU Zdrowie

Grupa NEUCA robi kolejny ważny krok w realizacji strategii w obszarze pacjenckim, wzmacniając swoją obecność na rynku zdrowia w Polsce. Inwestując w firmę TU Zdrowie, NEUCA istotnie poszerzy ofertę usług medycznych dla pacjentów.

więcej

Grupa NEUCA inwestuje w MTZ Clinical Research i wchodzi w nowy obszar badań klinicznych wczesnofazowych

Największa sieć ośrodków badań klinicznych w Europie - Pratia SA należąca do Grupy NEUCA, objęła 100 % udziałów MTZ Clinical Research Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w projektach z zakresu badań klinicznych faz wczesnych, onkologii i hematologii. Prowadzone przez MTZ projekty wczesnofazowe („first-in-human”), realizowane są w zaledwie kilku ośrodkach w Europie i kilkunastu na świecie.

więcej

NEUCA: rekordowe udziały rynkowe w IIIQ 2020

• W trzecim kwartale 2020 r. Grupa NEUCA zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt % do 32%*. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły najwyższą w historii Grupy wartość 36,9% (+4,8 pkt % r/r).** • Na rynku hurtu aptecznego, w trzecim kwartale, zmniejszeniu uległy wahania popytu, obserwowane na początku roku. Rynek w tym okresie osiągnął wartość 7,9 mld zł, co oznacza wzrost rokdo roku o 1,5%. Wielkość rynku po III kwartałach wróciła do poziomu z analogicznego okresu minionego rokuosiągając 23,7 mld zł, (+0,2% r/r).* • NEUCA w trzecim kwartale wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15%(r/r). Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 r. osiągnęła poziom 6,9 mld zł (+11,8% r/r). • Wzrost zaufania do spółki przyczynia się do sukcesu programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. W trzecim kwartale do programów przystąpiło 168 nowych aptek. Łącznie w  programach NEUCA na koniec września uczestniczyło 2793 aptek niezależnych co oznacza blisko 40% wzrost rokdo roku. • NEUCA w trzecim kwartale wypracowała skokowy (61,3% r/r) wzrost zysku netto, który wyniósł 45,3 mln zł. Zysk netto po 9 miesiącach 2020 r - 125 mln zł przewyższa wynik całego 2019 roku(117,8 mln zł).

więcej

Grupa NEUCA obejmując 100 % udziałów w hiszpańskiej spółce Experior, zajmuje mocną pozycję na europejskim rynku badań klinicznych

Po inwestycjach w Niemczech i na Ukrainie, Grupa NEUCA poprzez spółkę zależną Clinscience zwiększa swój zasięg w obszarze CRO o jeden z największych rynków badań klinicznych w Europie - Hiszpanię. Inwestując w firmę Experior, zyska dostęp do ponad 50 szpitali klinicznych, kilkunastu mln pacjentów, rozwinie kompetencje w dziedzinie biostatystyki oraz rozszerzy ten obszar biznesu o nowe rozwiązania technologiczne.

więcej