Aktualności

15.02.2017

Dzięki udanej restrukturyzacji Loyd notuje ponad 1,05 mln zł zysku w IV kwartale

Notowana na NewConnect spółka w czwartym kwartale 2016 rokudzięki udanej restrukturyzacji osiągnęła ponad 25,640 mln zł skonsolidowanych przychodów, notując przy tym ponad 1,050 mln zł zysku netto.

W IV kwartale 2016 rokuzakończony został pierwszy etap trwającego procesu restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Kapitałowej Loyd, który ma na celu zwiększenie jej przejrzystości i sposobu funkcjonowania, optymalizację zarządzania całą Grupą Kapitałową oraz skoncentrowanie działalności w obszarze w którym osiągane są najlepsze wyniki tj. szeroko pojętych usług personalnych (Human Resources, HR) oraz outsourcingu procesów biznesowych (BPO).

Dzięki udanej restrukturyzacji w IV kwartale 2016 rokuspółka osiągnęła ponad 25,640 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 21,078 mln zł w 2015 r. (ponad 17 % r/r) Zysk operacyjny w omawianym okresie wzrósł o 60 % do kwoty 3,218 mln zł.  

W całym zeszłym rokuGK Loyd wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ponad 60,711 mln zł. Zysk netto wzrósł do poziomu 2,523 mln zł wobec 2,393 tys. zł w 2015 r. (5 % r/r)

W całym rokuspółka zanotowała pozytywne przepływy pieniężne netto na poziomie ponad 387 tys. i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, na koniec rokudysponując środkami pienieżnymi w wysokości 1, 09 mln zł.

- „Przeprowadzone działania restrukturyzacyjne nie tylko umożliwiły nam poprawę wyników w IV kwartale, ale też umożliwią wykorzystanie ciekawej sytuacji rynkowej, która stwarza nam dobre warunki do wzrostu. W 2017 rokubezrobocie będzie nadal maleć ze względu na czynniki demograficzne, a nie w wyniku wzrostu gospodarczego. Pracodawcy będą mieć jeszcze większy problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. To znacząco zwiększa popyt na specjalistyczne, zewnętrzne usługi rekrutacyjne. Dodatkowo rośnie profesjonalizacja i świadomość na temat rynku HR, co dodatkowo będzie wspierać zapotrzebowanie na nasze usługi.” – powiedział Bartosz Kaczmarczyk, prezes GK Loyd.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas działań zawarte zostały przez GK Loyd oraz spółkę Esterpack Holdings Limited umowy sprzedaży udziałów na rzecz osoby fizycznej na mocy których zostały sprzedane wszystkie posiadane dotąd bezpośrednio GK Loyd oraz poprzez Esterpack Holdings udziały w szesnastu spółkach kapitałowych prawa polskiego. Spółki, których udziały były sprzedawane na dzień zawarcia, umowy nie prowadziły działalności operacyjnej.

- „Dzięki przeprowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym, będziemy w stanie w sposób bardziej efektywny zarządzać całą organizacją, ograniczymy koszty jej funkcjonowania oraz będziemy w stanie szybciej i efektywniej reagować na zmiany zachodzące na rynku.
” – wyjaśnia Gustaw Groth, wiceprezes ds. finansowych Loyd, odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu restrukturyzacji.

Równolegle z trwającym obecnie procesem restrukturyzacji organizacyjnej, Grupa Kapitałowa Loyd SA realizuje strategię rozwoju, która zakłada systematyczną konsolidację kapitałową spółek działających w obszarze pracy tymczasowej i zasobów ludzkich (Human Resources). Grupa poszukuje obecnie podmiotów, których działalność wpisywałaby się w strategię rozwoju Grupy, które mogłyby się stać potencjalnymi celami akwizycyjnymi.

W IV kwartale 2016 rokuprowadzone były również działania zmierzające do wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NewConnect. Po dniu bilansowym zawarta została z Domem Maklerskim Capital Partners SA umowa świadczenia usług doradczych oraz świadczenia usług autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect, sporządzony został dokument informacyjny oraz złożony został wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NewConnect.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Loyd SA

więcej o Loyd SA

Loyd SA sprzedaje udziały w spółkach i upraszcza strukturę Grupy Kapitałowej

Loyd SA oraz jego spółka zależna Esterpack Holdings Limited sprzedały udziały w szesnastu spółkach należących do Grupy Kapitałowej, które nie prowadziły działalności operacyjnej. Transakcje przeprowadzone w ramach procesu restrukturyzacji pomogą zoptymalizować strukturę giełdowej spółki oraz pozwolą lepiej przystosować ją pod względem organizacyjnym do planowanych przejęć nowych podmiotów w kolejnym roku.

więcej

Robert Legierski prezesem Polski HR z Grupy Loyd

Robert Legierski objął stanowisko prezesa zarządu Polski HR SA – Spółki świadczącej kompleksowe usługi w zakresie human resources związane z pracą tymczasową, rekrutacją oraz optymalizacją procesów zatrudnienia. Doświadczony menedżer będzie odpowiadał za usprawnienie działalności operacyjnej poszczególnych linii biznesowych oraz za poprawę wyników finansowych kluczowych spółek notowanej na GPW Grupy Loyd.

więcej

Grupa Loyd podsumowuje I półrocze 2016 r.

Notowana na NewConnect spółka z branży Human Resources osiągnęła w I połowie 2016 r. 23 mln zł skonsolidowanych przychodów, notując przy tym 70 tys. zł zysku operacyjnego. Na wyniki w znaczący sposób wpłynęły koszty związane z prowadzonymi działaniami akwizycyjnymi oraz reorganizacją i uproszczeniem struktury Grupy Kapitałowej.

więcej

Zmiany w Zarządzie Loyd SA

Do zespołu notowanej na NewConnect spółki Loyd SA dołączył znany przedsiębiorca, zarządzający spółkami w Europie i USA. 1 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza Loyd SA oficjalnie powołała Gustawa Grotha do Zarządu Spółki. Od 1 sierpnia, jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowych będzie zarządzał finansami Spółki oraz odpowiadał za relacje z rynkiem kapitałowym.

więcej